Ulgi które odliczysz bezpośrednio od podatku

Podatnikom przysługują ulgi z tytułu podatków. Trzeba tylko wiedzieć które. Jedną z pierwszych o których większość podatników nie wie jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Roczne zeznanie podatkowe uprawnia również do odliczeń podatkowych z tytułu ulgi na dzieci - zgodnie z przepisami podatnik będzie mógł zaliczyć tę ulgę o ile sprawuje w roku podatkowym opiekę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, pełni funkcję opiekuna prawnego, a dziecko z nim zamieszkuje. Z możliwości odliczenia pewnej sumy na każde dziecko mogą liczyć również rodziny zastępcze na mocy orzeczenia sądu czy na podstawie porozumienia w tej sprawie ze starostą. Ulga ta nie będzie jednak przysługiwać w sytuacji wstąpienia przez dziecko w związek małżeński.

Tak więc ulga na dzieci przysługiwać będzie:
na każde małoletnie dziecko,
na każde dziecko bez względu na jego wiek jeśli otrzymuje ono zasiłek pielęgnacyjny na podstawie odrębnych przepisów prawa,
na każde dziecko poniżej 25 lat, które nie uzyskało w roku poprzednim dochodów wyższych niż kwota wolna od podatku.

Z odliczeń podatkowych mogą także skorzystać osoby uzyskujące swoje dochody również poza granicami kraju. Z tego rozwiązania mogą skorzystać jedynie Ci, którzy przebywają w Polsce więcej niż połowę roku kalendarzowego – ulgę stanowić będzie różnica pomiędzy kwotą dochodów uzyskanych z pracy za granicą, a kwotą obliczonego podatku przy metodzie wyłączenia z progresją.