Operacja gospodarcza bez dowodu księgowego?

W przedsiębiorstwie dojść może do sytuacji, w wyniku której przeprowadzona została transakcja lub operacja gospodarcza, a w rezultacie do jednej ze stron nie dotarły dokumenty źródłowe. Podstawą do prawidłowego i rzetelnego sporządzenia zapisu księgowego jest posiadanie dowodów na piśmie na przykład faktur opisujących przebieg transakcji. Co natomiast w sytuacji, kiedy nie ma możliwości w danej chwili uzyskania takiego rodzaju dokumentu? Zgodnie z Ustawą o rachunkowości do dowodów księgowych zaliczamy pisma otrzymane i przekazane od kontrahentów, dotyczące operacji wewnątrz jednostki, służące do dokonania łącznych zapisów, korygujące poprzednie oraz rozliczeniowe, czyli ujmujące już przeprowadzone operacje gospodarcze. Ustawa dopuszcza także tzw. dowody zastępcze. Mogą one zastępować oryginał księgowy, jednak tylko do czasu otrzymania zewnętrznego dowodu. Dokument zamienny powinien zawierać takie same elementy jak oryginał dowodu księgowego, jednak dopuszczalne jest zaniechanie umieszczenia na piśmie rodzaju dowodu, opisu operacji oraz określaniu stron.