Co to jest JPK_WB i kogo obejmuje?

JPK_WB to inaczej jednolity plik kontrolny zawierający informację z wyciągów rachunków bankowych przedsiębiorców. Obowiązek składania raportów dotyczy zarówno dużych, średnich i małych przedsiębiorstw.

Wprowadzenie nowelizacji w postaci jednolitego pliku kontrolnego dla ewidencji związanych z rachunkiem bankowym mają na celu skrócić czas weryfikacji deklaracji VAT w przypadku wystąpienia zwrotu podatku oraz przyspieszyć identyfikację nieuczciwych kontrahentów, dzięki czemu ograniczone zostaną oszustwa podatkowe.

Sprawozdanie finansowe 2019 rok

Sprawozdanie finansowe to składający się z kilku części dokument przedstawiający sytuację ekonomiczną podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe w danym roku obrotowym. Dokument składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych, not objaśniających do podatku dochodowego oraz informacji dodatkowych.
Dane zawarte w poszczególnych strukturach są zgodne z odpowiednimi załącznikami do ustawy o rachunkowości.

Strony