Podział podatków.

Podatki są to bezzwrotne i przymusowe świadczenia pieniężne odprowadzane przez osoby fizyczne i osoby prawne do rządu na rzecz budżetu państwa. Dzielą się na podatki pośrednie i podatki bezpośrednie.


1. Do podatków bezpośrednich zaliczamy:

Koniec roku obrotowego – sprawy z tym związane!

Koniec roku obrotowego zwykle kojarzy się z końcem grudnia, jednak niektórzy przedsiębiorcy określili czas trwania swojego roku podatkowego w innym przedziale – i mieli takie prawo!

Każda osoba zakładająca działalność gospodarczą w pierwszym etapie rejestracyjnym określa początek i koniec swojego roku obrotowego z jednym zastrzeżeniem, rok obrachunkowy musi trwać nieprzerwane kolejne 12 miesięcy. Tak więc osoby, których okres ten równa się zwykłemu rokowi kalendarzowi, kończą działalność 31 grudnia, a zaczynają 1 stycznia, w przypadku osób które za początek wzięły sobie dzień 1 kwietnia, kończą działalność 31 marca.

Strony