Jak obliczyć wartość środka trwałego?

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej, przedsiębiorcy często wykorzystują różnego rodzaju środki trwałe. Każda maszyna, urządzenie lub inny przedmiot posiada swój okres użytkowania. W zależności od czasu użytku, środek trwały może zostać obowiązkowo wprowadzony do ewidencji. Jak więc w takiej sytuacji określić jego wartość?

Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się:

w przypadku odpłatnego nabycia - cenę jego nabycia

w razie częściowo odpłatnego nabycia - według cen rynkowych

według kosztu wytworzenia - jeżeli środek został utworzony we własnym zakresie

według nabycia w drodze spadku lub darowizny - wartość rynkowa z dnia nabycia, chyba że umowa określa wartość w niższej wysokości

Operacja gospodarcza bez dowodu księgowego?

W przedsiębiorstwie dojść może do sytuacji, w wyniku której przeprowadzona została transakcja lub operacja gospodarcza, a w rezultacie do jednej ze stron nie dotarły dokumenty źródłowe. Podstawą do prawidłowego i rzetelnego sporządzenia zapisu księgowego jest posiadanie dowodów na piśmie na przykład faktur opisujących przebieg transakcji. Co natomiast w sytuacji, kiedy nie ma możliwości w danej chwili uzyskania takiego rodzaju dokumentu? Zgodnie z Ustawą o rachunkowości do dowodów księgowych zaliczamy pisma otrzymane i przekazane od kontrahentów, dotyczące operacji wewnątrz jednostki, służące do dokonania łącznych zapisów, korygujące poprzednie oraz rozliczeniowe, czyli ujmujące już przeprowadzone operacje gospodarcze. Ustawa dopuszcza także tzw. dowody zastępcze.

Strony