Czy warto korzystać ze zwolnienia z VAT?

Wiele ciekawych informacji z zakresu księgowości odnajdziesz na NASZEJ STRONIE GŁÓWNEJ!

Katalog podmiotów zwolnionych z podatku od towarów i usług znajduje się w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Wyróżniamy dwa rodzaje zwolnienia:
- podmiotowe: zwolnieniu podlega sprzedaż dokonywana przez podatników, jeżeli jej wartość w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyła 200 000 złotych.
- przedmiotowe: niektóre czynności wprost wskazane w ustawie podlegają zwolnieniu, mają one charakter automatyczny i nie trzeba ich zgłaszać.

Kto zapłaci podatek od darowizny?

W drodze nabycia darowizny obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia. Jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają oświadczenia obydwu stron, to należność finansowa powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.
Podstawę opodatkowania stanowi zarówno wartość nabytych rzeczy oraz prawa majątkowe po potrąceniu długów i ciężarów ustalone według faktycznego stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia oraz cen rynkowych, w dniu jakim powstał należny podatek.

Strony