Kilometrówka 2019

Przedsiębiorca wykorzystujący do celów służbowych prywatny samochód osobowy wydatki związane z jego eksploatacją może zaliczyć do firmowych kosztów bez konieczności prowadzenia tak zwanej “kilometrówki”.
Aby móc korzystać ze zwolnienia z kilometrówki do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć jedynie 75% kosztów związanych z eksploatacją firmowych pojazdów.

Nowe zasady dotyczące wypłaty wynagrodzenia w 2019 roku

Od 2019 roku odwrócona zostanie zasada wypłaty wynagrodzenia za pracę w gotówce na wypłatę na rachunek płatniczy pracownika.

W związku z daną zmianą zakres danych, które ma prawo żądać pracodawca od pracownika zostanie rozszerzony o numer rachunku płatniczego.

Rachunek płatniczy definiowany jest w ustawie o usługach płatniczych. Definicja ta brzmi następująco:
“rachunek prowadzony dla jednego lub większej liczby użytkowników służący do wykonywania transakcji płatniczych, przy czym przez rachunek płatniczy rozumie się także rachunek bankowy oraz rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jeżeli rachunki te służą do wykonywania transakcji płatniczych”.

Strony