Sprawozdanie finansowe 2019 rok

Sprawozdanie finansowe to składający się z kilku części dokument przedstawiający sytuację ekonomiczną podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe w danym roku obrotowym. Dokument składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych, not objaśniających do podatku dochodowego oraz informacji dodatkowych.
Dane zawarte w poszczególnych strukturach są zgodne z odpowiednimi załącznikami do ustawy o rachunkowości.

Kontrola urzędu skarbowego - bez powiadomienia przedsiębiorcy

Urząd skarbowy może przeprowadzić kontrolę w firmie w celu dokonania weryfikacji poprawności i zgodności z prawdą rozliczeń podatkowych. Przepisy prawa nakładają na fikusa obowiązek powiadomienia przedsiębiorcę o kontroli w formie pisemnej.

Od tej reguły są jednak wyjątki - fikus może firmę skontrolować bez uprzedniego powiadomienia jeżeli zachodzi uzasadnienie prawdopodobieństwa łamania przepisów prawa podatkowego. Kontrola ma na celu zabezpieczenie dowodów popełnienia przestępstwa. Sytuacja taka dotyczyć będzie także podatników wobec których organ podatkowy posiada niezbite dowody na to, iż jest on skazany za popełnione przestępstwa skarbowe.

Strony