Nota vs faktura korygująca

Nota korygująca to dokument, który może wystawić tylko nabywca towarów lub usług w sytuacji, gdy pomyłka w treści pierwotnej faktury dotyczy jej elementów opisowych, takich jak nieprawidłowy adres nabywcy lub sprzedawcy, błędnie wpisany numer NIP, nieprawidłowa data sprzedaży, wystawienia faktury czy terminu płatności lub złe oznaczenie towaru. W przepisach nie określono terminu na wystawienie noty korygującej. Nabywca może zrobić to w dowolnym momencie, w którym zauważył pomyłkę. Ważne jest jednak, aby nabywca posiadał akceptację sprzedawcy w postaci np. elektronicznego e-maila.

Jak obliczyć wartość środka trwałego?

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej, przedsiębiorcy często wykorzystują różnego rodzaju środki trwałe. Każda maszyna, urządzenie lub inny przedmiot posiada swój okres użytkowania. W zależności od czasu użytku, środek trwały może zostać obowiązkowo wprowadzony do ewidencji. Jak więc w takiej sytuacji określić jego wartość?

Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się:

w przypadku odpłatnego nabycia - cenę jego nabycia

w razie częściowo odpłatnego nabycia - według cen rynkowych

według kosztu wytworzenia - jeżeli środek został utworzony we własnym zakresie

według nabycia w drodze spadku lub darowizny - wartość rynkowa z dnia nabycia, chyba że umowa określa wartość w niższej wysokości

Strony