Kto zapłaci podatek od darowizny?

W drodze nabycia darowizny obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia. Jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają oświadczenia obydwu strom, to należność finansowa powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.
Podstawę opodatkowania stanowi zarówno wartość nabytych rzeczy oraz prawa majątkowe po potrąceniu długów i ciężarów ustalone według faktycznego stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia oraz cen rynkowych, w dniu jakim powstał należny podatek.

Co to jest JPK_WB i kogo obejmuje?

JPK_WB to inaczej jednolity plik kontrolny zawierający informację z wyciągów rachunków bankowych przedsiębiorców. Obowiązek składania raportów dotyczy zarówno dużych, średnich i małych przedsiębiorstw.

Wprowadzenie nowelizacji w postaci jednolitego pliku kontrolnego dla ewidencji związanych z rachunkiem bankowym mają na celu skrócić czas weryfikacji deklaracji VAT w przypadku wystąpienia zwrotu podatku oraz przyspieszyć identyfikację nieuczciwych kontrahentów, dzięki czemu ograniczone zostaną oszustwa podatkowe.

Strony