Kto zapłaci podatek od darowizny?

W drodze nabycia darowizny obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia. Jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają oświadczenia obydwu stron, to należność finansowa powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.
Podstawę opodatkowania stanowi zarówno wartość nabytych rzeczy oraz prawa majątkowe po potrąceniu długów i ciężarów ustalone według faktycznego stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia oraz cen rynkowych, w dniu jakim powstał należny podatek.
Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia podlega opodatkowaniu według stawki 20%, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania podatnika przed organem w toku czynności sprawdzających, kontroli lub postępowania.
Zapłata powinna zostać uregulowana bezpośrednio w kasie organu podatkowego, a w przypadku skorzystania z rachunku bankowego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.