Jak obliczyć wartość środka trwałego?

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej, przedsiębiorcy często wykorzystują różnego rodzaju środki trwałe. Każda maszyna, urządzenie lub inny przedmiot posiada swój okres użytkowania. W zależności od czasu użytku, środek trwały może zostać obowiązkowo wprowadzony do ewidencji. Jak więc w takiej sytuacji określić jego wartość?

Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się:

w przypadku odpłatnego nabycia - cenę jego nabycia

w razie częściowo odpłatnego nabycia - według cen rynkowych

według kosztu wytworzenia - jeżeli środek został utworzony we własnym zakresie

według nabycia w drodze spadku lub darowizny - wartość rynkowa z dnia nabycia, chyba że umowa określa wartość w niższej wysokości

Za cenę nabycia uważa się kwotę, która należna jest zbywcy i powiększona została o koszty związane z jej zakupem. Dotyczy to przede wszystkim kosztów transportu, załadunku oraz wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu oraz innych opłat skarbowych, notarialnych, odsetek czy prowizji.