Dotacje z Urzędu Pracy

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej wiąże się najczęściej z poniesieniem kosztów ze strony początkującego przedsiębiorcy. Zdarza się, że koszty te są tak wysokie, że skutecznie zniechęcają do podjęcia działalności gospodarczej. Z pomocą przychodzą wtedy Urzędy Pracy, które podejmują działania zmierzające do ograniczenia liczby osób bezrobotnych.

Jedną z form takich działań, jest przyznanie dotacji osobom pragnącym otworzyć własną firmę, ale które ze względu na brak koniecznych środków finansowych, nie mają takiej możliwości.

Dotację z Urzędu Pracy może otworzyć osoba, która spełnia poniższe warunki:
- jest bezrobotna,
- nie jest studentem studiów dziennych,
- w okresie ostatnich 12 miesięcy nie prowadziła działalności gospodarczej,
- nie popełniła przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
- nie odmówiła bez powodu propozycji zatrudnienia, szkolenia, stażu,
- nie korzystała z bezzwrotnej pomocy finansowej ze środków publicznych lub z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej,
- współmałżonek osoby starającej się o dotację nie prowadził w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności o takim samym profilu,
- nie stara się o dotację w innym Urzędzie Pracy.
Wniosek złożony przez osobę starającą się o dofinansowanie musi spełniać wymagania Urzędu Pracy. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji przedsiębiorca jest zobowiązany do założenia działalności gospodarczej w terminie ustalonym z Urzędem Pracy i prowadzenia jej przez okres 12 miesięcy.