Prowadzenie akt osobowych pracownika

Undefined

W oparciu o obowiązujące przepisy prawa zawartego w Kodeksie Pracy wiemy, że każdy pracodawca jest zobowiązany do tego, aby prowadzić dokumentację dotyczącą stosunku pracy zatrudnionych przez siebie pracowników. Oznacza to nic innego, jak to, że niezależnie od ilości zatrudnianych pracowników czy wielkości firmy, pracodawca jest zobowiązany do założenia, a następnie prowadzenia akt osobowych swoich pracowników.

Sposoby oraz zasady prowadzenie tego typu dokumentacji można znaleźć w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej wdrożonej w życie 28 maja 1996 roku.

Akta osobowe dzielą się na trzy części, a mianowicie: A, B, C.

Przejdźmy zatem do omówienia każdej z tych części... W części A gromadzi się wszystkie dokumenty dotyczące ubiegania się danego pracownika o zatrudnienie w danym przedsiębiorstwie, badania lekarskie, zaświadczenie o zdolności do pracy, kwestionariusz osobowy itp.. W części B znajdują się dokumenty związane już z nawiązaniem stosunku pracy. Natomiast w części C jest dokumentacja dotycząca ustania stosunku pracy pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą.

Opierając się o obowiązujące przepisy prawa, akta pracownicze należy przechowywać przez 50 lat od momentu ustania stosunku pracy. Archiwum gromadzące owe akta musi spełniać odpowiednie warunki i tym samym gwarantować im całkowite bezpieczeństwo, czyli ochronę przed zniszczeniem, uszkodzeniem, wyblaknięciem, kradzieżą, jak również wglądem osób nieupoważnionych.

ZFŚS i świadczenia urlopowe – czas do końca stycznia!

Pracodawcy mają do końca stycznia czas na podjęcie decyzji w sprawie niewypłacania świadczenia urlopowego lub nietworzenia funduszu świadczeń socjalnych. Dotyczy to głównie pracodawców zatrudniających więcej niż 50 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Do końca stycznia pracownicy powinni zostać poinformowani o decyzji pracodawcy.
Jeżeli pracodawca zdecyduje się na wypłacenie świadczeń urlopowych to ma on możliwość ustalenia jego wysokości na poziomie nie wyższym niż kwota odpisu podstawowego na Fundusz czyli w 2018 roku - 1185,66 zł.

Strony