Koszt, czy wydatek

Koszty to celowe i uzasadnione zużycie czynników produkcji takich jak maszyny, materiały, zasoby oraz wartość pracy ludzkiej wyrażonej w pieniądzu. Kosztami nie są zdarzenia losowe oraz koszty związane z utrzymaniem niefunkcjonującego już zakładu.

Wydatki nie zawsze są tożsame z kosztami. Są to rozchody pieniężne niezależnie od celu ich przeznaczenia.

Wydatki niebędące kosztami to między innymi:
-rozchody środków pieniężnych,
-spłaty rat kapitałowych kredytów,
-wpłaty do budżetu podatków, które nie mają charakteru kosztów,
-wypłaty pożyczek i kredytów.

Strony