Bilans otwarcia, a bilans zamknięcia

Undefined

Zasada ciągłości mówi o tym, iż zapisy z poprzedniego okresu sprawozdawczego stanowią punkt wyjściowy do prowadzenia ksiąg rachunkowych w okresie następnym. Istnieją sytuacje, kiedy wygląda to nieco inaczej. Czy jest to błędne działanie lub czy wiążę się z łamaniem prawa?

Obowiązujące przepisy prawa informują nas o tym, że nie zawsze będą obowiązywały te same zasady w roku następnym, jak te, które obowiązywały w roku poprzednim. Ustawa o rachunkowości dopuszcza możliwość, aby do uzasadnionych przypadkach odstąpić od ciągłości stosowania zasad i zamienić je dokonując zmiany danych porównawczych. Natomiast jest to czynnik, który może spowodować różnice w bilansie zamknięcia, jak również w bilansie otwarcia.

Wówczas zmiana polityki niejednokrotnie jest konieczna w celu jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej danego przedsiębiorstwa. Należy jednak pamiętać o tym, że zmiany te należy zastosować od pierwszego dnia roku obrotowego.

Jakie sytuacje mogą spowodować zmianę polityki?
Powodem tego może być uzyskanie/utrata przez jednostkę prawa do stosowania uproszczeń przewidzianych przepisami o rachunkowości, bądź indywidualną decyzją jednostki, która powoduje zmianę działalności danego przedsiębiorstwa.

Dodatkowe koszty zatrudnienia pracownika

Dodatkowe koszty zatrudnienia pracownika

Koszt zatrudnienia pracownika nie ogranicza się wyłącznie do jego zasadniczego wynagrodzenia oraz składek do ZUS. Pracownikowi należy się bowiem szereg dodatkowych świadczeń. Należą do nich między innymi:

- dodatki za godziny nadliczbowe - wynoszące 100% za pracę nadliczbową w nocy, w niedziele i święta, w dni wolne od pracy udzielone w zamian za pracę w niedziele i święta oraz 50% wynagrodzenia w każdym pozostałym przypadku,

- dodatek za pracę w porze nocnej - 20% stawki godzinowej za każdą nocną godzinę,

- dodatek za pracę w uciążliwych warunkach - konieczne jest wykazanie stanowisk pracy wykonywanych w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych,

Strony